Polityka prywatności

1.1 KIM JESTEŚMY

Ewopharma AG Sp. z o.o. jest członkiem Grupy Ewopharma. Nasz adres to ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, Polska. Jako Administrator Twoich Danych Osobowych, o ile nie poinformowano inaczej, Ewopharma AG Sp. z o.o. zapewnia ochronę Twoich danych. Siedziba Grupy Ewopharma znajduje się w Schaffhausen w Szwajcarii.

Nasze dane kontaktowe są następujące:

E-mail: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl

Telefon:  +48 (0) 22 620 11 71

Inspektor Ochrony Danych: Madgalena Nazar

Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl

DPO Grupy: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

1.2 DANE, KTÓRE GROMADZIMY I WYKORZYSTUJEMY

Cele przetwarzania danych

Kategorie danych osobowych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Okres przetwarzania danych 

Udzielenie informacji:
Na potrzeby obsługi zgłoszenia np. aby odpowiedzieć na pytania, prośby o udzielenie informacji, a także na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznego formularza na naszej stronie internetowej

Dane zawarte w formularzu

Prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Do czasu udzielenia odpowiedzi

Działania niepożądane:
Będąc firmą farmaceutyczną, przechowujemy dane osobowe związane z Państwa zdrowiem, jeżeli przedstawiali Państwo nam swoje doświadczenia z produktem, ponieważ podlegamy przepisom dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (bezpieczeństwa stosowania leków) oraz aby prowadzić profil bezpieczeństwa produktów na terenie UE.

Dane zwarte w zgłoszeniu działania niepożądanego

Obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku szczególnych kategorii danych, np. o stanie zdrowia art. 9 ust. 2 lit. i RODO

10 lat od wygaśnięcia pozwolenia na wprowadzenie produkt do obrotu

Marketing:
Dostarczanie Państwu zamówionych treści marketingowych i ofert handlowych, w tym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail/MMS/SMS, które mogą być wysyłane także automatycznie), jeżeli dobrowolnie udzielili nam Państwo zgody na taki cel przetwarzania Państwa danych.

Imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail)

Prawnie uzasadniony interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na przesyłanie tych informacji na wskazany przez Państwa kanał komunikacji (e-mail, połączenie głosowe, SMS/MMS).

Do czasu cofnięcia zgody na kanał komunikacji, a w przypadku działań marketingowych prowadzonych pocztą tradycyjną lub wizyt przedstawicieli medycznych - do czasu wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Osoby wskazane w umowach jako osoby do kontaktu:
W przypadku pracowników naszych kontrahentów wskazanych w umowach jako osoby do kontaktu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w bieżących sprawach, w tym: wykonywania umów pomiędzy nami a kontrahentem, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. przekazywać innych informacje o działalności i możliwych formach współpracy

Dane kontaktowe

Prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Okres przedawnienia roszczeń z umowy 

Infolinia 
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

•        obsługi Państwa zgłoszenia, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji; 

•        przyjmowanie zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych oraz kosmetycznych w celu monitorowania bezpieczeństwa stosowania naszych produktów;

Osoby kontaktujące się z administratorem za pośrednictwem infolinii 

1. Prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

2. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

3. Realizacja obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO).

Dane osobowe dotyczące zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego będą przechowywane przez okres 10 lat liczonych od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

Dane osobowe dotyczące zgłoszenia działania niepożądanego produktu kosmetycznego przechowywane przez okres roku od zakończenia weryfikacji zgłoszenia działania niepożądanego. 

Dane osobowe gromadzone w związku z obsługą Państwa pozostałych zgłoszeń i zapytań będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi.

 

1.3 TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI

Istnieją przypadki, w których Ewopharma AG Sp. z o.o. będzie zobowiązana do przekazania danych osobowych poza obszar EOG do Ewopharma AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Jeżeli jest to wymagane, Ewopharma AG Sp. z o.o. przekaże takie dane osobowe wyłącznie do kraju, który posiada decyzję wydaną przez Komisję Europejską stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Oznacza to, że jako podmiot danych, przysługuje Pani/Panu podobny standard praw do prywatności w tym kraju odbiorcy, jak w obszarze EOG. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, stosuje się klauzule wzorcowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inne zabezpieczenia, na które w danym momencie zezwoliła Komisja Europejska lub jej przedstawiciel. W przeciwnym razie Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane.

1.4 TWOJE PRAWA

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Wszystkie wnioski będą oceniane indywidualnie.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie zostały potraktowane sprawiedliwie lub odpowiednio, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym ds. ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ewopharma AG Sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych, chyba że będzie mieć ku temu podstawę prawną. 

1.5 OKRES PRZECHOWYWANIA

Okresy przechowywania danych są różne, a Ewopharma AG Sp. z o.o. oceni przypadki w zależności od samego przetwarzania i ryzyka dla Pani/Pana jako podmiotu danych. We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem, w celu rozstrzygania sporów lub zgodnie ze ścisłymi kryteriami opracowanymi w ramach Programu Ochrony Danych w Grupie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@remove-this.ewopharma.pl

1.6 KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ewopharma AG Sp. z o.o. nie będzie żądać danych osobowych, które nie są bezwzględnie konieczne w opinii ich pracowników. W związku z tym w razie nieudzielenia zgody, nie będziemy mieć możliwości skontaktowania się z Państwem. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

1.7 BEZPIECZEŃSTWO

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony Państwa Danych Osobowych za pomocą fizycznych i/lub elektronicznych środków bezpieczeństwa odpowiednich do wrażliwości Danych Osobowych. 

Chociaż wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu. Przekazywanie danych osobowych za pomocą takich sieci odbywa się na własne ryzyko, ponieważ żadna transmisja internetowa nie jest w 100% bezpieczna ani wolna od błędów. Należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje wysyłasz do nas pocztą elektroniczną lub publikujesz na naszych stronach internetowych.

1.8 STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, czyli usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google Analytics”). 

Google Analytics gromadzi standardowe dane z rejestrów oraz szczegółowe informacje dotyczące zachowań osób odwiedzających. Do informacji zbieranych przez Google Analytics należy przybliżona lokalizacja (adres IP) oraz przede wszystkim anonimowe dane o ruchu, takie jak informacje o przeglądarce, informacje o urządzeniu i język. Nie gromadzimy dodatkowych informacji takich jak wiek, płeć, zainteresowania lub dane bankowe. Dane te przybliżają sposób, w jaki odwiedzający uzyskują dostęp i korzystają z naszej strony internetowej. Są one wykorzystywane, aby poprawić jakość naszych usług i doświadczenia użytkowników. Nie są one wykorzystywane w jakichkolwiek dodatkowych celach, np. aby wykonywać profile osób, które odwiedzają naszą witrynę.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, będziemy wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane pytania/reklamacje oraz sugestie. Po udzieleniu odpowiedzi dane osobowe będą usuwane.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możecie Państwo uzyskać dostęp do niektórych witryn i usług stron trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie stosuje się do takich witryn. Ewopharma AG Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności i praktyki stosowane przez podmioty trzecie.

Przykładem takiej witryny może być strona na Facebooku dotycząca niektórych naszych Produktów. Udostępnianie informacji na Facebooku podlega polityce prywatności tego serwisu. Ponadto Facebook może również udostępniać nam informacje dotyczące Państwa wizyt na swoich stronach. Możecie Państwo zmienić swoje ustawienia prywatności na Facebooku.

1.9 PLIKI COOKIE

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej za Twoją zgodą, z wyjątkiem niezbędnych plików cookie niezbędnych do podstawowej funkcjonalności, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Jak zmienić ustawienia plików cookie?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia pewną kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, w tym o tym, jak sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak nimi zarządzać i je usuwać, odwiedź stronę Informacje o plikach cookie.

Nasza strona internetowa korzysta również z Google Analytics. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, wystarczy wyszukać "Google Analytics Opt-Out Browser Add-on" i postępować zgodnie z instrukcjami. 

Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie na banerze Cookies.

1.10 AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowemu przeglądowi i może być aktualizowana w razie potrzeby w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją dostępną na naszej stronie internetowej https://www.ewopharma.pl/polityka-prywatnosci/